Gebiedsvisie Uden Noord

  • uden1
  • 1 Uden concept
  • uden2
  • ziekenhuis_Bernhoven Uden 6
  • Ziekenhuis Bernhoven Uden 7
  • ziekenhuis_Bernhoven Uden 5
  • Uitwerking gebiedsvisie in realisatie

Het landschap van Uden-Noord heeft een ingrijpende verandering ondergaan. Het kleinschalige coulissenlandschap is met de komst van regionaal ziekenhuis Bernhoven getransformeerd in een grootschalig woon-werkgebied.  Al snel bleek uit de gebiedsanalyse dat  het omvangrijke zorgprogramma niet zomaar inpasbaar is in een dergelijk fijnmazig cultuurlandschap. Door het project op te schalen naar een groter gebied werd zichtbaar gemaakt dat Uden en De Maashorst naar elkaar toe kunnen groeien en in dit project elkaar gaan ontmoeten. Dat perspectief heeft geleid tot een ruimtelijk concept dat sturing geeft aan alle ruimtelijke processen en steeds wisselende programma’s in deze complexe gebiedsontwikkeling. Het oorspronkelijke concept waarin de Maashorst gaat uitbreiden en de bouwopgave als geconcentreerde landgoedontwikkeling wordt ingepast in een bosrijke setting sneuvelde door teveel onzekerheden in het programma en een niet sluitende gebiedsexploitatie. Het aangepaste concept biedt meer flexibiliteit voor wisselende programma’s  en is eerder een landschappelijk raamwerk dan een vast omlijnd ontwerp. Ook in dit model is de bouw van het  nieuwe  ziekenhuis met aanverwante zorgprogramma’s strak geregiseerd in een bebouwingsstrip met een duidelijke “kop” en “staart”. Om het areaal bovengronds parkeren terug te brengen tot een menselijke schaal is een kamerstructuur voorgesteld door nieuw aan te leggen zandduinen met bomen en natuurlijke onderbegroeiing in combinatie met verdiept parkeervelden. Deze ribbenstructuur van zandduinen staat haaks op de bebouwingsstrip en is een eigentijdse bewerking van het coulisenlandschap. In de uitvoering is dit concept helaas losgelaten  door de  uitvoerende partijen. De aanzienlijke hoofdmassa van de bebouwing in de strip wordt aan weerszijden ingebed door een monumentaal lanenstelsel. De entree van het ziekenhuis bestaat uit een ruim opgezet groen voorplein met spiegelvijver.

locatie Uden

ontwerper Marnix Tavenier – ontwerpteam SVP architectuur en stedenbouw

opdrachtgever gemeente Uden

ontwerp  2006-2008

uitvoering 2010+

Comments are closed.