Nieuw Stroomland

 

Nieuw Stroomland

Het gebied aan de zuidwestkant van Leeuwarden verandert de komende jaren ingrijpend. Er is gestart met de stedelijke uitbreidingslocatie De Zuidlanden en in 2014 zal de realisatie van De Haak als nieuwe westelijke invalsweg  een feit zijn. Grote investeringen staan op het programma  waaronder uitbreiding van het bedrijventerrein Newtonpark en de ontwikkeling van een campus voor innovatieve landbouw. Deze ontwikkelingen vragen om een intergemeentelijke structuurvisie en een duidelijke regie.  Het introduceren van nieuwe regionale infrastructuur is een ingrijpende activiteit die veel ruimtelijke initiatieven aantrekt waaronder nieuwe woon & werkmilieus rond geprojecteerde afslagen en de impact van doorsnijding van lokale structuren en patronen in het landschap. Met de begrenzing van Nieuw Stroomland wil provincie Fryslan koersen op een duurzame gebiedsontwikkeling voor stad (Leeuwarden) en ommeland (de plattelandsgemeenten).

 Stadscasco

De ontwerpstudie Stadscasco Nieuw Stroomland is het resultaat van een drietal workshops met deskundigen van gemeenten, Provincie, de GEM Zuidlanden en externe deskundigen. In deze studie is gekeken naar de ruimtelijk inpassingen van de vier invalswegen binnen Nieuw Stroomland en daarnaast is een raamwerk geformuleerd voor de stadsrand als geheel. Het stadscasco benoemt de ruimtelijke en programmatische opgaven en er is een gebiedsprofiel opgesteld voor de 7  deelgebieden.  Daarnaast zijn de beleidsinstrumenten benoemt die nodig zijn om de toekomstige dynamiek rond de nieuwe infrastructuur in goede banen te leiden.

Dit onderzoek gaat dus verder dan een zorgvuldige landschappelijke inpassing van een nieuw wegtracé. Het stadscasco is geformuleerd als kapstok voor de ruimtelijk-programmatische gebiedsontwikkeling. Per deelgebied is op basis van een landschappelijke onderlegger op hoofdlijnen aangegeven hoe grote ingrepen rond infrastructuur (kunstwerken & stadsentrees) nieuwe woon&werkgebieden en natuur en recreatie kunnen worden geregisseerd.  Stadsrandmanagement is geïntroduceerd om sturing te geven op vragen als “welk programma/initiatief kan waar het beste landen”.

Ontwerpend onderzoek

Het project stadscasco is een ontwerpend onderzoek geweest voorafgaand aan de  intergemeentelijke structuurvisie  Nieuw Stroomland in opdracht van de provincie Fryslan in 2010.  De werkzaamheden van mxt in dit project bestonden uit:

•          Het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van de workshops in samenwerking met het projectteam

•          De ontwikkeling van het stadscasco ism met het projectteam

•          Productie en vormgeving van het einddocument

 

opdrachtgever Provincie Fryslan

onderzoek 2009

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.