Renovatie groenzone A4

De gemeente Leidschendam Voorburg benaderde MXT voor het opstellen van een renovatieplan voor de groenzone A4 in nauwe samenspraak met de buurt.  Men zocht een landschapsarchitect met kennis van zaken die in staat was om met bewoners, gemeente en waterschap een uitvoerbaar plan te maken wat kon rekenen op voldoende draagvlak.

Het groengebied is symptomatisch voor veel buurtgroen uit de jaren 60.  Door de  perifere ligging in de stadsrand is het uitgegroeid tot een verwaarloosd stadsbos dat 40 jaar na aanleg niet meer wordt beheerd vanuit een streefbeeld.  Daarnaast kampte het gebied met wateroverlast, riool(nood)overstorten en een geïsoleerde ligging door beperkte toegangsmogelijkheden.

Het groengebied functioneert als stedelijke uitloopgebied voor de aangrenzende woonwijk en het kantoorgebied, als ecologische verbindingszone en als groenbuffer naar de rijkwegsweg A4. Op basis van analyse van de knelpunten en kwaliteiten is er een visie opgesteld hoe dit groengebied te typeren en op basis daarvan een toekomstbeeld te schetsen met daaraan gekoppeld een beheervisie en renovatieplan.

Voorgesteld is om het groengebied op basis  van een zonering nader  te typeren in  buurtpark, stadsbos, wijkgroen, en struinnatuur. Op basis van een streefbeeld per zone is een renovatieplan opgesteld waarbij de knelpunten doelgericht zijn  aangepakt. Een van de voorstellen is om het padenverloop uit te breiden  door aanleg van  een brug over de singel zodat het gebied beter wordt ontsloten voor de achterliggende woonbuurt. In het buurtpark wordt bosplantsoen gerooid ten gunste van meer doorzicht en ruimtelijkheid richting de succesvolle parkdelen en deze “entrees”  worden met  aanplant van bloeiende heestervakken verbijzondert.

Om de stankoverlast te verminderen is in overleg met het waterschap en de gemeente het watersysteem doorgelicht waarbij selectief uitbaggeren, het realiseren van een ondergrondse rioolbezinkleiding en  het verbeteren van de doorstroming prioriteit kregen in het uitvoeringsplan. Door het  omvormen van een bosvijver naar parkvijver werd het waterbergend vermogen vergroot en deze plek in het park attractiever. Bij het opstellen van het renovatieplan werd  de buurt actief betrokken middels 2 workshops + excursie waarin de sterkte/zwakte analyse van het park werd opgesteld en een prioriteitsstelling in de uitvoering werd benoemd.  MXT landschappen schakelde een externe deskundige in voor bosbeheertechnische advies omtrent omvorming en selectie van toekomstbomen. In het beplantingsplan wordt de aanwezige stinzeflora versterkt.

Fase 1 van het renovatieplan is inmiddels uitgevoerd. De verbeterde waterstructuur,  de toegenomen ruimtelijkheid en de brug over de singel worden hoog gewaardeerd. Daarnaast zorgt de  typologische indeling in 4 zones helderheid voor beheer en onderhoud van het gehele groengebied. Het merendeel van de ruimtelijke ingrepen betrof weghalen van houtopstanden waardoor de onderliggende structuur van het gebied werd verheldert. Daarnaast bood het renovatieplan de kans om alle adviserende en uitvoerende partijen (waterschap,groenbeheer, openbare ruimte) bij elkaar te brengen waardoor meer mogelijk bleek dan aanvankelijk werd gedacht.

 

opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg

ontwerp 2009/2010

uitvoering 2010

Comments are closed.