CPO Eridanusstraat Groningen

 

 

 

 

 

CPO project Achter de Reitdijk

Een voormalig sportveld aan de Reitdijk in de wijk Paddenpoel Groningen West is in het kader van de wijkvernieuwing herontwikkeld. De woningbouwproject Achter de Reitdijk betreft 28 woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld door de bewonersvereniging Achter de Reitdijk in samenwerking met KUUB, architect Moriko Kira en landschapsarchitect Marnix Tavenier. Het Inrichtingsplan is het resultaat van de workshop met bewoners: betrek tuin en straat bij het aangrenzende buurtpark. Versmal de ontsluitingsweg,  ontwerp een collectief  tuinbeeld langs de straat waarin verspringende hagen, verspreid staande bomen en een dynamisch beeld met vaste planten die het straatbeeld bepalen. Het inrichtingsplan biedt ruimte voor Individuele tuinwensen “achter de haag” in voor-& achtertuin. Buurtboomgaard, avontuurlijke speelplaats en het ecopark doordringen het straatbeeld en bepalen het groendecor.

Vraagstelling

De oorspronkelijke ontwerpopgave betreft het ontwerp voor een collectief voortuinbeeld aan de straat met parkeren op eigen erf.  Deze vraagstelling is opgerekt tot een samenhangend buitenruimteontwerp voor straat, park en privétuinen in samenwerking met Daan Schöne van de afdeling RO/EZ  gemeente Groningen. De tuin&landschapsarchitectMarnix Tavenierdie door de bewoners werd  geselecteerd keek over de plangrens heen naar het potentiële park in wording en hield de bewoners voor dat wonen op deze plek moest gaan over wonen in grenzeloos groen waarin seizoenswisselingen de hoofdrol spelen, waar je kan oogsten van je eigen boomgaard en waarin spelen een avontuur kan zijn. Kortom een pleidooi voor een tuincultuur zonder schuttingen, minder stenen en meer natuur. Maak een landschap met elkaar ipv ieder z’n eigen  postzegel. Het oorspronkelijke straatprofiel is versmald ten gunste van de aangrenzende  tuinen  met een transparante overgang tussen privaat en publiek waarbij het collectieve tuinbeeld de private erfgrenzen overstijgt.

Collectiviteit ontstaat uit gedeeld belang van private wensen

Het ontwerpproces bewandelde 2  sporen: een workshop met alle bewoners waarin groepsgewijs werd gewerkt aan de bouwstenen voor het inrichtingsplan én een tuinenspreekuur op lokatie waarin elke bewoner individueel zijn dromen en wensen kon inbrengen met een advies op maat per kavel. Tegelijkertijd werd met de gemeente onderhandeld over de inrichting van het aangrenzend openbaar gebied wat uitmondde in een inspirerend samenwerkingsverband tussen bewoners en gemeente en leidde tot een ruig ecopark met boomgaard, avontuurlijke speelplaats en een aangepaste materialisering van de verharding. Beide sporen hebben geleid tot een inrichtingsplan waarin voortuinen en erfgrenzen collectief zijn ontworpen en waarin individuele wensen per kavel concreet zijn vertaald. Collectiviteit ontstaat uit een gedeeld belang. Het resultaat van het ontwerpproces is een gemeenschappelijke tuincultuur rondom de woningen met duidelijke spelregels voor erfgrenzen, parkeren, bomen en hagen en vaste planten en voldoende vrije ruimte biedt voor de inrichting van de (achter)tuinen naar eigen inzicht. Uiteindelijk is het werk collectief aanbesteed en uitgevoerd door een vakkundig hovenier binnen strakke financiële kaders die als randvoorwaarde waren meegegeven bij aanvang van het ontwerp.

 

Opdrachtgever: Bewonersvereniging Achter de Reitdijk ism KUUB

Architect: morika kira architect

Landschapsarchitect: marnix tavenier mxt landschappen

Ontwerp: 2010

Uitvoering: 2011

 

 

 

 

Comments are closed.