projecten

eenvoud

Buitenplaats Overste Singel

Buitenplaats Overste Singel is een ontwerp in de categorie onderscheidend  project maar niet uitgevoerd. Toch opgenomen in deze reeks van projecten als illustratie hoe een zorginstelling met behoud van identiteit zich via omgekeerde integratie kan richten naar haar omgeving oftewel: open de poorten, slecht de hekken en ga de interactie aan met nieuwe bewoners. En voor […]

Landgoed De Haaf Bergen - impressie terreininrichting

Landgoed De Haaf

Landgoed De Haaf Voor deze locatie midden in het groene hart van Bergen is een landgoedontwikkeling gestart met drie appartementencomplexen in een parksetting. In het Masterplan van Piet Oudolf is aansluiting gezocht bij het aangrenzende Oranjeplantsoen.  Uitgangspunt voor het inrichtingsplan rondom de geprojecteerde nieuwbouw zijn de te behouden, waardevolle bomen in het terrein. Het licht glooiende maaiveld […]

coproducties MXTlandschappen2

Mobiele tuin Rijkswaterstaat

  Tuinchoreografie voor Rijkwaterstaat Deze mobiele binnentuin is gelegen in een atrium, een koude kas die als schakelstuk oud- en nieuwbouw met elkaar verbindt. De tuin is ontworpen en uitgevoerd in opdracht van de Rijksgebouwendienst met als eindgebruiker Rijkswaterstaat. Een overdekte binnentuin is meestal stoffig en statisch, de binnenbeplanting is decoratief en het gebruik is […]


studie naar inpassing singel De Engk wijk bij Duurstede MXT

Singelproject Wijk bij Duurstede

Inpassingsopgave Singel David van Bourgondiëweg De Engk            De haalbaarheidsstudie naar inpassing van een watergang in een naoorlogse woonwijk verkend de mogelijkheden voor het realiseren van een verbindende singelstructuur tussen de binnenstad en park De Horden als onderdeel van herontwikkeling van woonwijk De Engk in Wijk bij Duurstede. De singel vormt […]

CPO Eridanusstraat Groningen MXT

CPO Eridanusstraat Groningen

          CPO project Achter de Reitdijk Een voormalig sportveld aan de Reitdijk in de wijk Paddenpoel Groningen West is in het kader van de wijkvernieuwing herontwikkeld. De woningbouwproject Achter de Reitdijk betreft 28 woningen die via collectief particulier opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld door de bewonersvereniging Achter de Reitdijk in samenwerking met KUUB, […]

bouwstenen collectieve groenstructuur per kavel CPO Antonia Korvezeetuin

CPO Antonia Korvezeetuin Heerhugowaard

CPO Antonia Korvezeetuin De Antonia Korvezeetuin is een bijzonder project. De gemeente Heerhugowaard ontwikkelde deze wijk niet zelf maar nodigde toekomstige bewoners uit dit samen met haar te realiseren volgens het principe van projectmatig particulier opdrachtgeverschap.. Binnen de spelregels van het bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan bouwde de bewoners hun eigen huis en woonomgeving in samenwerking […]


impressie buitenruimte waterwoningen

CPO Neerwoldeiland Ter Borch Tynaarlo

Het project is een buitenruimte ontwerp voor een schiereiland in Tynaarlo. Het ontwerp betreft tuininrichting, oeverontwerp, bomenplan, erfgrenzen voor 32 kavels in collectief particulier opdrachtgeverschap. Middels workshop en tuinenspreekuur zijn collectieve bouwstenen en spelregels benoemd voor het ontwerp van de individuele kavels. De gehanteerde CPO methode maakt het mogelijk om meer kwaliteit, diversiteit en samenhang te […]

workshop Orangerie MXT

CPO Oranjerie Leiden

De Oranjerie is een markant en duurzaam woonproject in het centrum van Leiden. Het project bestaat uit 12 geschakelde eengezinswoningen en 7 appartementen. Alle eengezinswoningen hebben aan de achterkant een privé-tuin op het zuiden. Alle wooneenheden hebben een eigen berging, gelegen aan de gemeenschappelijke tuin. Het complex van  eengezinswoningen en appartementen ligt aan een rustige […]

Nikon Europe amsterdam

Tripolis, binnentuinen Nikon Europe Amsterdam

Ontwerp voor 2 patiotuinen en 3 dakterrassen in Tripolis gebouw te Amsterdam als onderdeel van renovatie hoofdkantoor Nikon Europe BV. Patio’s en dakterrassen zijn ingericht als gebruiksruimte tijdens pauzemomenten. Binnentuinen zijn gerealiseerd als daktuinconstructie op parkeergarage. In patio 1 zijn de zitranden rondom de boomeilanden uitgevoerd in beton met op maat gemaakte ringelementen middels een projectmal. […]


Inrichtingsplan

Nieuwpoort

Nieuwpoort Leidschendam Nieuwpoort Leidschendam is een herstructurerings project waarbij met de realisatie van nieuwbouw van grondgebonden woningen en appartementen ook de vorm en de functies van de buitenruimte opnieuw zijn gedefinieerd. Het stedenbouwkundig plan is opgezet vanuit  geschakelde bouwblokken die vervolgens zijn opengewerkt met een doorgaande wandelroute naar de omliggende buurt. Het verbindend element in het […]

Allium terreininrichting

Allium BV Broek op Langedijk

Terreininrichting rondom nieuw hoofdkantoor van Allium BV, een zaadveredelingsbedrijf in Noord Holland. De formele structuur van het hoofdgebouw is in het terreinontwerp doorgezet met een dubbele as waarbij het parkeren zijdelings is georganiseerd, uit het zicht van de entree. De locatie is zowel een hightech kassenlandschap met bollenschuren als een open polder met zware klei, […]

ziekenhuis_Bernhoven Uden 6

Gebiedsvisie Uden Noord

Het landschap van Uden-Noord heeft een ingrijpende verandering ondergaan. Het kleinschalige coulissenlandschap is met de komst van regionaal ziekenhuis Bernhoven getransformeerd in een grootschalig woon-werkgebied.  Al snel bleek uit de gebiedsanalyse dat  het omvangrijke zorgprogramma niet zomaar inpasbaar is in een dergelijk fijnmazig cultuurlandschap. Door het project op te schalen naar een groter gebied werd zichtbaar […]


vogelvlucht planconcept Gansfortstraat MXT

Gansfortstraat De Engk Wijk bij Duurstede

  Herinrichting Gansfortstraat vormt onderdeel van de herstructurering woonwijk De Engk Wijk bij Duurstede. Definitief Ontwerp via open planproces waarbij bewoners, gemeente en woningbouwcoperatie actief zijn betrokken bij herprofilering.   locatie Wijk bij Duurstede ontwerper Marnix Tavenier in samenwerking met SVP architectuur en stedenbouw opdrachtgever Gemeente Wijk bij Duurstede (projectleider Ger Dallinga) ontwerp 2008/2009/2010 uitvoering volgt […]

revalidatietuin voor bewoners&buurt

Revalidatietuin centrum voor reuma en revalidatie Rotterdam (CRRR)

Een revalidatietuin roept als begrip geen vrolijk en gezellig beeld op, laat staan een aangename plek. Dat moet anders zo dacht de directie. Revalideren is terugkomen in het publieke leven, weer zichtbaar worden voor je omgeving, ontmoetingen aangaan in plaats van teruggetrokken leven. De revalidatieobjecten in deze tuin zijn als tuinattributen zorgvuldig  gedetailleerd en ingepast […]

gele-sok2

Tijdelijke tuin Hordijkerveld

De aankondiging van het graven van een singel in een bestaand buurtpark wordt meestal gecommuniceerd via een bouwbord en  hoe ingrijpender het project, hoe groter het bord. Om de impact van deze ingreep meer inzichtelijk te maken voor buurtbewoners werd over het geplande singeltracé een tijdelijke tuin ingezaaid. Een gele streep van  600 meter bloeiend […]


S-case1

S-case Water + Natuur Overijssel

Een nieuwe kijk op natuur, dat was het doel van het 6e adviesproject Water en Natuur in Overijssel, georganiseerd door Atelier Overijssel, een denktank voor ruimtelijke kwaliteit.  Hoe zorg je ervoor dat natuur geen hulpbehoevend onderwerp is maar juist een sellingpoint voor de provincie. Natuurontwikkeling als culturele opgave: zorg dat natuur aansluit bij beelden en […]

parkflow1

Park Flow Saendelft

Park Flow is een ode aan de betekenis van het buurtpark, een vergeten en verguisd onderdeel in de vakwereld. Het park is een “groene” parel in de kamerstructuur van de wijk, het water is de ketting die het park verbindt met zijn omgeving. De vereiste waterbuffer wordt een parkvijver met steilere taluds in de flanken […]